Dodaj do ulubionychMapa serwisuKontakt
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
zdjecie_01 zdjecie_02 zdjecie_03 zdjecie_04 zdjecie_05 zdjecie_06
Foto Galeria
ePUAP
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Wiadomości z Polski     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Środowisko

 

Położenie geograficzne

        Pod względem morfologicznym Gmina Kamień położona jest w obrębie podprowincji morfologicznej Kotlinie Sandomierskiej. Teren wznosi się na wysokości od 178 m n.p.m. w dolinie Jeżówki, do 242,7 m n.p.m. na południe od Kamienia Krzywej Wsi, w południowej części gminy. Jest to teren pagórkowaty o mało zróżnicowanej rzeźbie. Powierzchnię Płaskowyżu rozcinają doliny Rudnej i Jeżówki i jej dopływów, dopływu Trzebośnicy-Żyłki, oraz dopływów Turki, odprowadzającej swe wody do Łęgu. Kształt tych dolin jest zróżnicowany, przeważnie nieckowaty o rozległych dnach, niewyraźnie przechodzących w zbocza. W źródłowych odcinkach część dolin tworzy lokalne wąwozy o zboczach w postaci skarp, wysokości 2-3 m. Dna tych wąwozów są przeważnie podmokłe. Większe rzeki wytworzyły doliny płaskodenne. Są to rozległe formy o dnach szerokości 100-200 m lokalnie podmokłych, o wyraźnych zboczach. Spadki w obrębie gminy wynoszą od 2-5 lokalnie 8%. Z form antropogenicznych występują na terenie gminy wyrobiska poeksploatacyjne w cegielniach, nasypy i wykopy drogowe. Oceniając warunki morfologiczne, należy stwierdzić, że ze względu na małe urozmaicenie rzeźby nie stwarzają one utrudnień w możliwościach ich zagospodarowania.

Gleby

        Gmina Kamień położona jest w obrębie Zapadliska Przedkarpackiego, wypełnionego trzeciorzędowymi iłami krakowieckimi o miąższości od 1000-2000 m. W centralnej części gminy występują one na głębokości od 0,0-0,5 m. Na głębokości ponad 10 m występują w północnej części gminy w obrębie dolin rzek Rudnej i Jeżówki. We wschodniej części Łowiska osady trzeciorzędowe występują na głębokości 18-25 m. Najgłębiej, bo na głębokości 36-37 m iły trzeciorzędowe występują w południowej części gminy, w rejonie ujęcia wody dla wodociągów wiejskich w Kamieniu Krzywej Wsi. Utwory trzeciorzędowe przykryte są utworami czwartorzędowymi, wykazującymi się dużą zmiennością litologiczną. Są to głównie plejstoceńskie osady wodno-lodowcowe. Reprezentowane są one przez piaski: pylaste, drobne i średnie oraz gliniaste, pyły, gliny piaszczyste i pylaste lokalnie zwięzłe z domieszką głazów narzutowych. Wymienione wyżej grunty nawzajem się przewarstwiają, tworząc soczewki o różnej miąższości. Tworzą one podłoże nierównomiernie i nieciągle uwarstwione o zmiennych warunkach geotechnicznych. Kompleks tych gruntów ma zróżnicowaną miąższość, o stwierdzonej w otworach archiwalnych - 36 i 37 m w rejonie ujęcia wody w Kamieniu Krzywej Wsi, 18-25 m na wschód od Łowiska, oraz 10 m w północnej części gminy i od 5 do 0 m w centralnej części gminy. W obrębie dolin Rudnej, Jeżówki, Żyłki i ich większych dopływów utwory czwartorzędowe reprezentowane są przez osady czwartorzędowe pochodzenia rzecznego, wykazujące znaczne zróżnicowanie litologiczne. W spągu wykształcone są w postaci osadów piaszczysto-żwirowych, przewarstwianych wkładami pyłów i glin pylastych i piaszczystych, często z domieszką części organicznych. Oceniając grunty występujące w podłożu na terenie gminy Kamień pod względem ich przydatności do lokalizacji budownictwa, należy stwierdzić, że nadają się one do bezpośredniego posadowienia budynków, poza gruntami organicznymi-torfami i namułami organicznymi.

Obszary chronione

        Gmina Kamień posiada obszary chronione. Południowo - zachodnia część gminy o powierzchni 1900 ha została zaliczona do Sokołowsko - Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, powołanego do życia Rozporządzeniem Wojewody Rzeszowskiego nr 35 z 14.07.1992r. Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje kompleksy leśne w zachodniej i południowo - zachodniej części gminy, cenne przyrodniczo fragmenty Płaskowyżu Kolbuszowskiego, stanowiące pozostałości po dawnej Puszczy Sandomierskiej, ze znacznym udziałem starodrzewu w wieku ponad 100 letnim.

        Na terenie Gminy Kamień znajdują się siedliska gatunków ptaków chronionych przez „NATURA 2000" -  Dyrektywa Ptasia. Obszar chroniony biegnie także na terenie sołectwa Kamień - Górka.

        Obszar położony jest w południowo wschodniej części Polski w widłach Wisły i Sanu Obejmuje znaczną część jednego z większych leśnych kompleksów w Polsce ciągnącego się południkowo na terenie Kotliny Sandomierskiej pomiędzy Tarnobrzegiem i Stalową Wolą na północy i Rzeszowem na południu. W przeszłości teren ten został częściowo odlesiony tworząc obecnie mozaikę lasów i terenów rolniczych. Rolnictwo pozostaje tu w dużym stopniu ekstensywne ze względu na to, że dominują piaszczyste gleby bielicowe. Przez puszczę przepływają rzeki Łęg i Trześniówka, prawobrzeżne dopływy Wisły. Rzeka Łęg wraz z dopływami Przywrą i Zyzogą zachowały w znacznej części swój naturalny charakter. W rejonie Budy Stalowskiej znajduje się duży kompleks znaturalizowanych stawów rybnych. Mniejsze kompleksy stawów rybnych znajdują się koło miejscowości Babule i Grębów. Dominującym typem użytkowania ziemi są lasy i tereny rolnicze. W granicach proponowanego obszaru znajduje się także wiele wsi i przysiółków. Fragment północnej części obszaru, w rejonie Nowej Dęby, obejmuje tereny poligonu wojskowego.


Na terenie obszaru chronionego występują następujące gatunki ptaków:

 - bazant_(phasianus_colchicus).jpg -   b_lotniak_stawowy_(cirrus_aeruginosus).jpg
Bażant (phasianus colchicus)Błotniak stawowy (cirrus aeruginosus)


 - bocian_czarny_(ciconia_nigra).jpg - bak_(botaurus_stellaris).jpg
Bocian czarny (ciconia nigra)Bąk (botaurus stellaris)


 -   czajka_bialolica_(vanellus_vanellus).jpg -   drozd_obrozny_(turdus_torquatus).jpg
Czajka białolica (vanellus vanellus)Drozd obrożny (turdus torquatus)


 -   dzierzba_gasiorek_(lanius_collurio).jpg -   glowienka_-_kaczka_rdzawoglowa_(aythya_ferina).jpg
Dzierzba gąsiorek (lanius collurio)Głowienka-kaczka rdzawogłowa (aythya ferina)


 - kraska_(coracias_garrulus).jpg -   dzierzba_czarnoczelna_(lanius_minor).jpg
Kraska (coracias garrulus)Dzierzba czarnoczelna (lanius minor)


 - labedz_niemy_(cygnus_olor).jpg - pliszka_siwa_(motacilla_alba).jpg
Łabędź niemy (cygnus olor)Pliszka siwa (motacilla alba)


 -   sieweczka_rzeczna_(charadrius_dubius).jpg - zieba_(fringilla_coelebs).jpg
Sieweczka czarna (charadrius dubius)Zięba (fringilla coelebs)


 -   lyska_(fulica_atra).jpg -   orlik_krzykliwy_(aquila_pomarina).jpg
Łyska (fulica atra)Orlik krzykliwy (aquila pomarina)

 

UG Kamień
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
piątek, 18 sierpnia 2017
230 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bogusława, Bronisława, Ilony
sds
GOPS
STARA-NOWA numeracja budynków w gminie Kamień

Licznik odwiedziń: 0239624
Urząd Gminy Kamień, Kamień 287, 36-053 Kamień, pow. rzeszowski, woj. podkarpackietel.: +48.17 855 60 61, fax: +48 17 855 77 35, email: sekretariat@gminakamien.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x